ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Please follow and like us:
Pin Share

        Управителният съвет на Сдружението, на основание: чл. 16, ал. 2 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНС, свиква Общо годишно отчетно събрание на СНЦИДОП „Бургаска фотографска общност“ /БФО/ на 17.06.2021 г. от 18.30 ч. в Културен център „Морско Казино”, зала „Георги Баев”, гр. Бургас, при следния дневен ред:
1. Избор на Председател, Секретар и Протоколчик на Общото събрание;
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2020 година – Докладва Председател на УС;
3. Финансов отчет за дейността на БФО за 2020 г. – Докладва Председател на УС;
4. Приемане на План за работата на СНЦИДОП „Бургаска фотографска общност“ /БФО/ за 2021 г.;
5. Приемане на бюджета на СНЦИДОП „Бургаска фотографска общност“ /БФО/;
6. Разни.

      Регистрацията за участие започва в 17.30 часа. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на явилите се членове.
Събранието ще се проведе при спазване на съществуващите към момента мерки за епидемична обстановка и заповедите на МЗ за носене на лични предпазни средства и за членове без прояви на остри заразни заболявания и правилата за работа и посещение на КЦ „Морско казино“ – гр. Бургас.

Председател на УС на
СНЦИДОП „Бургаска фотографска общност“

Please follow and like us:
Pin Share