ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Home / Новини / ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Please follow and like us:
ПОКАНА
 ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ СНЦИДОП„БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ” – ГР. БУРГАС НА 12 ФЕВРУАРИ 2019Г. ОТ 18.30 Ч. В ГР. БУРГАС, КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР „МОРСКО КАЗИНО”, ЗАЛА „ПЕТЯ ДУБАРОВА”, ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД:

Управителният съвет на Сдружението, на осн.16, ал.2 от Уставът и чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание СНЦИДОП„Бургаска фотографска общност” – гр. Бургас на 12 февруари 2019г. от 18.30 ч. в гр. Бургас, Културен център „Морско Казино”, зала „Петя Дубарова”, при следният дневен ред:

1.  Отчет на дейността на сдружението за периода 2016г. – 2018г.

2. Финансов отчет за дейността на БФО за периода 2016г. – 2018г. от Председателя на Управителния съвет  

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС за изминалия отчетен период.

4. Приемане на Плана за работа на Сдружението за 2019 година и бюджет за осъществяване на дейностите

6. Избор на нов Управителен съвет /УС/

6. Избор на Председател на управителния съвет /УС/

7. Промени в Уставът на сдружението

8. Избор на касиер на БФО

9. Разни

Регистрацията за участие започва в 17,30 часа. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място независимо от броя на явилите се членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС ПО РЕШЕНИЕ НА УС НА СНЦИДОП„БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ”

Please follow and like us: