Как да стана член?

 Полезна информация за кандидати за членство в БФО

Член 9. /1/. Кандидатите за членове на Сдружението изразяват волята си за това с писмено заявление до Председателя на Управителния съвет. В заявлението се посочва, че кандидатът приема и ще спазва Устава и е съпричастен към целите на сдружението. Заявленията за членство трябва да бъдат съпроводени от препоръка на поне един член на Сдружението, портфолио или мотивационно писмо.

/2/. Председателят на Управителния съвет внася заявлението за разглеждането и гласуването на следващото заседание на Управителния съвет на Сдружението.

/3./ Решенията за приемане се вземат с квалифицирано (3/4) мнозинство от присъстващите на заседанието членове, но при условие, че всички са редовно уведомени за провеждането му.

/4/ Ако Управителния съвет отхвърли заявлението, Председателят на Управителния съвет е длъжен да го внесе за разглеждане на следващото Общо събрание. Решението за приемане се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

/5/. Управителния съвет има право да въвежда други изисквания за кандидат-членовете на сдружението.

/6/. Взетото решение за приемане на нов член се вписва в книгата на членовете на Сдружението след внасяне на встъпителната вноска, от който момент възниква и членственото правоотношение с всички произтичащи от това права и задължения.

/7/. Всеки член получава членска карта по образец, издадена от сдружението.

Всеки желаещ да стане член, попълва заявление с подписи на трима поръчители или представя портфолио или мотивационно писмо.

За изтеглене на бланка-заявление, моля кликнете ТУК. Попълнете заявлението, сканирайте го и го изпратете на vlahovbfo@abv.bg. От ръководството на БФО ще се свържат с Вас.