ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Please follow and like us:
ПОКАНА
 ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ СНЦИДОП„БУРГАСКА ФОТОГРАФСКА ОБЩНОСТ” – ГР. БУРГАС
на 18.06.2020 от 18.30 часа в гр. Бургас, Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“  
 

         Управителният съвет на Сдружението на основание на чл. 16, ал.2 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНС, свиква   Общо годишно отчетно- изборно събрание  на СНЦИДОП  „Бургаска фотографска общност“ /БФО/ на 18.06.2020 г. . от 18.30 ч. в Културен център „Морско Казино”, зала „Георги Баев”, гр. Бургас

Дневен ред:

  1. Избор на Председател, Секретар и Протоколчик на Общото събрание;
  2. Отчет за дейността на Сдружението за периода 12 февруари 2019 – 17.06.2020  – Докладва Председател на УС
  3. Финансов отчет за дейността на БФО за периода 2019 г . Докладва Председател на УС
  4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на УС и освобождаване от отговорност на членовете на УС за изминалия отчетен период.
  5. Избор на нов Управителен съвет /УС/
  6. Избор на Председател на Управителния съвет /УС/
  7. Избор на касиер на БФО
  8. Приемане на План за работата на СНЦИДОП  „Бургаска фотографска общност“ /БФО/ за 2020 г.
  9. Приемане на бюджета на СНЦИДОП  „Бургаска фотографска общност“ /БФО/, определяне на дължимостта и размера на членския внос, имуществени и доброволни парични вноски и решение относно членството на членове по чл. 14, ал.4.т.1. от Устава
  10. Разни

Регистрацията за участие започва в 17.30 часа. При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място, независимо от броя на явилите се членове.

Събранието ще се проведе при спазване на съществуващите към момента мерки за епидемична обстановка и заповедите на МЗ за носене на лични предпазни средства и за членове без прояви на остри заразни заболявания и правилата за работа и посещение на КЦ „Морско казино“ – гр. Бургас.   

Председател на УС по решение на УС на СНЦИДОП  „Бургаска фотографска общност“

Please follow and like us: